Nasza strona e-kursy-walut.pl pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić aktualne notowania najważniejszych kryptowalut takich jak Bitcoin, czyli cyfrowy odpowiednik złota czy inne  internetowe waluty, które pojawiły się później m.in. Ethereum, Lisk, Litecoin, Zcash czy Monero.

Kursy kryptowalut są pobierane dzięki uprzejmości serwisu Cryptonator. Aktualne ceny kryptowalut są pobierane i aktualizowane - podobnie, jak kursy walut tradycyjnych - co 5 minut.

Na naszej stronie znajdują się również kursy walut tradycyjnych takich jak  euro, dolar amerykański, frank szwajcarski czy funt szterling. Możliwe jest również porównanie aktualnych kursów według Narodowego Banku Polskiego. Notowania na żywo aktualizowane są co 5 minut na podstawie serwisu Yahoo Finance.

Zielona strzałka nad daną walutą oznacza wzrost kursu, czerwona pod spodem oznacza spadek. Jeżeli strzałki na górze i dole pozostają w kolorze szarym - oznacza to niezmienność notowań przez ostatnie 5 minut. 

Kurs monetarny NBP jest aktualizowany raz dziennie o godzinie 12:20, jako, że NBP aktualizuje te stany w godzinach 11:45 – 12:15. Notowanie te ważne jest do momentu ogłoszenia kolejnej ceny w następnym dniu roboczym.

Na podstronach poszczególnych walut można również na żywo sprawdzić, jak zachowywał się dany środek płatniczy na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. Możliwa jest też ocena danej monety, nawet od 1984 roku do dnia dzisiejszego - dzięki serwisowi Money.pl.

Pod notowaniami znajduje się również krótka historia oraz główne cechy danego środka płatniczego.

Serwis posiada również prosty i intuicyjny kalkulator walut z aktualnymi notowaniami, który pozwala łatwo obliczyć ile kupimy danego pieniądza za dowolną kwotę np. w złotych.

Rynek obrotu środkami płatniczymi jest jednym z chętniej obserwowanych przez znakomitą część osób, nie tylko związanych z handlem zagranicznym. Praca za granicą, kredyt w obcej walucie – to główne powody, dla których wielu z nas obserwuje wszelkiego rodzaju spadki i wzloty poszczególnych kursów, nie mniej brak pełnych informacji na ten temat może skutkować pochopnie podjętą decyzją. Poznajmy więc, czym jest kurs walutowy i kwestie z nim związane.

Rozgryzamy kurs walutowy

Tak jak i w innych branżach, tak i w tej istotna jest sama terminologia i żargon, który dla klientów może wydawać się skomplikowany i całkowicie niezrozumiały. W przypadku pieniędzy nie powinno być mowy o niejasnościach, dlatego też poznajmy kilka istotnych określeń.

Teraz i później

Kurs walutowy jest to wymiana nominału następującą w ustalonym czasie i w określonym przeliczniku. Do transakcji może dojść natychmiast lub może ona być wykonana z pewnym odstępem czasowym. W przypadku wymiany natychmiastowej bądź takiej, której rozliczenie następuje maksymalnie do dwóch dni, używa się terminu spot, natomiast transakcje z wydłużonym czasem realizacji mianuje się jako forward lub transakcje terminowe.

Kodowanie

Każda waluta posiada swój unikalny i rozpoznawalny na całym świecie kod SWIFT. Stąd też polski środek pieniężny rozpoznamy po kodzie PLN, węgierskiego forinta przedstawia HUF, koronę czeską CZK, a dolar amerykański USD. W tabelach notowań występują niezmiennie w zestawach np. 1 USD to 3,9241 za kupno i 3,9251 za sprzedaż; przy czym termin „kupno” zawsze oznacza transakcję, w której to nabywcą jest kantor lub bank, a „sprzedaż” będzie mówiła, za ile klient może nabyć określoną walutę. W fachowym nazewnictwie wyższa kwota to ask, niższa to bid. Słynny spread znajdziemy w różnicy pomiędzy kwotą wyższą a niższą i oznacza ona prowizję brokera lub banku.

Zawsze na czas

Korzystając z wymiany walutowej, istotny jest czas, mający istotny wpływ na podejmowane działania. Stąd też o wiele lepszym źródłem informacji są kursy walut podawane na żywo, w niedługim odstępie czasowym. Śledzenie tendencji wzrostowych i spadkowych waluty umożliwia uzyskanie określonych i policzalnych zysków.

W kantorach stacjonarnych i internetowych, w bankach i na rynku walutowym FOREX wciąż można obserwować wahania kursów walutowych. Są one zależne od wielu czynników, które ostatecznie kształtują wycenę danej waluty. Mechanizm określania wahań pieniądza jest skomplikowany, ale jego poznanie pozwala na efektywne inwestowanie na rynku walutowym.

Waluta odzwierciedla stan gospodarczy państwa

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na notowanie danej waluty jest sytuacja gospodarcza kraju, w którym ona obowiązuje. Prowadzona polityka gospodarcza oddziałuje na pieniądz - in plus lub in minus. Jeśli gospodarka kraju jest silna, znajduje się w dobrej kondycji, waluta będzie mocna na rynku międzynarodowym. Podejmowane decyzje polityczne przez rząd i głowę państwa powodują określone skutki ekonomiczne, które z czasem wpływają na gospodarkę. Zwłaszcza jeśli chodzi o politykę fiskalną, poziom zadłużenia sektora finansów publicznych, poziom deficytu budżetowego oraz decyzje finansowe powodują, że gospodarka może się umocnić, lub wręcz przeciwnie - prowadzą do wzrostu niewypłacalności państwa i załamania gospodarczego.

Obserwowanie tego, co dzieje się w gospodarkach krajowych lub w gospodarce Unii Europejskiej pozwala na odkrycie niuansów, decydujących o wzrostach lub spadkach walutowych. Jeśli państwo lub organizacja państw stają się niewypłacalne, inwestorzy nie będą chcieli w nich inwestować. Zmniejszenie napływu kapitału zagranicznego powoduje spadek wartości monety.

O stanie gospodarki świadczy m.in. Produkt Krajowy Brutto (PKB), czyli wyrażona w jednostce pieniężnej suma wszystkich towarów i usług wytworzonych w określonym czasie na obszarze danego kraju. Wzrost PKB informuje o poprawiającym się stanie gospodarki państwa. Mówi o tym, że rośnie produkcja i napływa kapitał zagraniczny. W rezultacie rośnie popyt na walutę danego kraju, której kurs wzrasta.

Sytuacja społeczna i polityczna kraju

Nie tylko sytuacja gospodarcza w kraju wpływa na wahania pieniądza, ale i sytuacja społeczna i polityczna wewnątrz kraju. Inwestorzy zagraniczni badają ryzyko inwestycyjne, biorąc pod uwagę ogólny spokój i zadowolenie społeczne. Są bardziej skłonni do inwestycji w kraj stabilny pod względem społecznym niż w taki, w którym trwają strajki i demonstracje.

Nie tylko wewnętrzna sytuacja społeczna czy polityczna danego państwa wpłynie na wahania kursów walutowych. Także zagrożenie konfliktem zbrojnym, napięcia polityczne i tym podobne, mogą osłabić daną monetę.

Polityka monetarna państwa

Ostatnim czynnikiem, który oddziałuje na notowania waluty, jest prowadzona przez organ centralny w każdym państwie polityka monetarna. Stanowi ona o cenie pieniądza, a jej miernikiem są stopy procentowe. Wpływają one na rentowność dłużnych papierów skarbowych. Jeśli rośnie rentowność obligacji i bonów skarbowych w kraju, inwestorzy chętniej je nabywają, przez co wzrasta popyt na walutę krajową oraz jej kurs. Podwyżki stóp procentowych powodują umocnienie się waluty na rynku FOREX.

BitBayPolska giełda Bitcoin »Teraz 8 kryptowalut!