Co to jest i czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Data dodania: 13 października 2021 r. / Aktualizacja: 12 grudnia 2022 r.
KNF Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło: cottonbro studio / Pexels

Nieraz w telewizyjnych doniesieniach da się słyszeć co nieco na temat działań KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, która zajmuje się kontrolą rynku finansowego w Polsce. Jednak czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym dokładnie jest KNF i jakie zadania należą do jej obowiązków? Jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć na te dwa pytania, dowiesz się, jakie są odpowiedzi, dzięki poniższemu artykułowi. 

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

W każdy kraju istnieje instytucja zajmująca się rynkami finansowymi. W naszym kraju jest to właśnie KNF, która została powołana do życia w 2006 roku dzięki ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

Do 2006 roku istniały inne organy, które posiada teraz Komisja Nadzoru Finansowego. Były to:

 • Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE),
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG),
 • Komisja Nadzoru Bankowego.

Zadania KNF realizowane są poprzez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W 2019 roku doszło do zmiany UKNF na państwową osobę prawną, aby Urząd mógł stać się bardziej niezależny finansowo. 

Nad czym KNF sprawuje swój nadzór?

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór:

 • bankowy,
 • ubezpieczeniowy,
 • emerytalny,
 • nad agencjami ratingowymi,
 • nad rynkiem kapitałowym,
 • pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.
 • Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową oraz nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi,
 • nad instytucjami płatniczymi.

Komisja Nadzoru Finansowego powstała więc głównie po to, aby zapewnić rynkowi finansowemu odpowiednie funkcjonowanie, przejrzystość, stabilność i bezpieczeństwo. To sprawia, że KNF wzbudza zaufanie i jest całkowicie przyjazny dla uczestników rynku finansowego. Warto wspomnieć, że nie wszystkie instytucje finansowe są pod nadzorem KNF. Chodzi o: ZUS, KRUS, BFG, UFG oraz NFZ.

Jednak rola KNF nie ogranicza się tylko do nadzoru finansowego, które jest właściwie tylko jednym z wielu narzuconych jej zadań, do których zalicza się również:

 • sprawienie, aby rynek finansowy działał w prawidłowy sposób,
 • rozwój rynku finansowego,
 • wzrost konkurencyjności rynku finansowego,
 • wprowadzanie innowacji na rynek finansowy,
 • ochrona interesów uczestników rynku finansowego, co zawiera się w ich edukowaniu i informowaniu na tematy związane ze zmianami dotyczącymi tego rynku,
 • pomoc w przygotowywaniu aktów prawnych,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego,
 • współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego,
 • nakładanie kar na spółki publiczne, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • inne zadania zapisane w ustawach.

Gdzie znajduje się siedziba KNF i jak kształtuje się jej organizacja?

Siedziba KNF znajduje się w Warszawie, a organami urzędu są:

 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

a ten drugi wymieniony organ reprezentuje KNF na zewnątrz. Przewodniczący zawsze wybierany jest n 5-letnią kadencję.

Jakie warunki musi spełnić kandydat na to stanowisko?

 • Musi mieć polskie obywatelstwo,
 • posiada pełne prawa publiczne,
 • ma wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • posiada dużą wiedzę na temat KNF i odpowiednie doświadczenie,
 • przez przynajmniej 3 lata obejmował stanowiska kierownicze,
 • nie był karany,
 • może poszczycić się dobrą opinią. 

Kto zasiada w komisji KNF?

W skład komisji KNF wchodzą:

 • Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.

Członkami Komisji są:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel;
 • minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel;
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
 • przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.

Komisja Nadzoru Finansów – podsumowanie

Podsumowując, KNF zajmuje się kontrolą polskiego rynku finansowego. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór bankowy, ubezpieczeniowy i emerytalny. KNF ma prowadzić prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. Nadzór nad Urzędem Komisji Nadzoru Finansów, sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzi 13 członków. UKNF nie jest opłacany z budżetu państwa a m.in. z opłat za egzaminy i opłat od organów podlegających nadzorowi.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)